Vpis v prvi razred

Vpis otrok v javno šolo ureja Zakon o osnovni šoli (Ur. l. RS, št. 81/06, spremembe in dopolnitve Ur. l. RS, št. 102/07).

Vpis

Vpis se izvede v šoli v mesecu februarju za naslednje šolsko leto.

Starši boste obveščeni z vabilom po pošti. S seboj na vpis imejte starši prosim osebne podatke o otroku (EMŠO).

Najmanj tri mesece pred začetkom pouka šola staršem otrok, vpisanih v prvi razred, izda potrdilo o šolanju oziroma obvestilo o odložitvi začetka šolanja.

Pogoji za vpis

Starši morajo v prvi razred osnovne šole vpisati otroke, ki bodo v koledarskem letu, v katerem bodo začeli obiskovati šolo, dopolnili starost 6 let.

Otroku se lahko pričetek šolanja na predlog staršev, zdravstvene službe ali komisije za usmerjanje odloži za eno leto, če se ugotovi, da otrok ni pripravljen za vstop v šolo.

Ugotavljanje pripravljenosti

Ob vpisu otroka v osnovno šolo se lahko na željo staršev ugotavlja pripravljenost otroka za vstop v šolo.

Če starši predlagajo odložitev šolanja, ker menijo, da njihov otrok ni pripravljen za vstop v šolo, oziroma če odložitev šolanja predlaga zdravstvena služba, je ugotavljanje pripravljenosti otroka za vstop v šolo obvezno.

V tem primeru morajo starši v mesecu maju, najkasneje do 31. 5., vložiti pri svetovalni službi prošnjo oz. vlogo za odložitev šolanja otroka in ji priložiti zdravstveno dokumentacijo. Vloga staršev za odložitev šolanja je dostopna spodaj.

Odložitev šolanja

Učencu se med šolskim letom v prvem razredu lahko na predlog šolske svetovalne službe, šolske zdravstvene službe ali komisije za usmerjanje v soglasju s starši iz zdravstvenih in drugih razlogov odloži šolanje za eno leto.

O odložitvi začetka šolanja in odložitvi šolanja med šolskim letom v prvem razredu odloči ravnatelj na podlagi obrazloženega mnenja strokovne komisije, ki jo imenuje ravnatelj in jo sestavljajo šolski zdravnik, svetovalni delavec ter vzgojitelj oziroma učitelj.

Šolski okoliš

Starši vpišejo otroka v javno ali v zasebno osnovno šolo s koncesijo v šolskem okolišu, v katerem otrok stalno ali začasno prebiva.

V drugo osnovno šolo lahko starši vpišejo otroka, če ta šola s tem soglaša.

Postopek prepisa v drugo šolo je določen v 6. členu Uredbe o merilih za oblikovanje javne mreže osnovnih šol, javne mreže osnovnih šol in zavodov za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami ter javne mreže glasbenih šol.

V primeru, da starši želite otroka vpisati na drugo šolo (v drugem šolskem okolišu), a otrok spada v naš šolski okoliš:

 • obvezno vpišete otroka pri nas,
 • na izbrano šolo (najkasneje v 14 dneh po izteku roka za vpis) naslovite pisno vlogo, v kateri navedite razloge za prešolanje.

Enak postopek velja za starše, ki želite prepisati otroka v našo šolo in ne živite v našem šolskem okolišu. O soglasju k prepisu se medsebojno dogovorita matična šola in šola, kamor želite vpisati otroka.

Novosti in značilnosti 9-letne osnovne šole

Želimo Vam na kratko predstaviti novosti in značilnosti 9-letne osnovne šole, kako bo potekal pouk v 1. razredu in kaj bodo učenci potrebovali v 1. razredu.

Značilnosti 9-letne osnovne šole:

 • prvo, drugo in tretje triletje (triade),
 • šolanje traja 9 let,
 • izbirni predmeti v 7., 8. in 9. razredu ter neobvezni izbirni predmeti od 4. razreda naprej,
 • konec drugega in tretjega triletja je nacionalno preverjanje znanja, ki je obvezno,
 • učenje prvega tujega jezika se začne v 2. razredu.

Prednosti 1. razreda 9-letne osnovne šole

 • učiteljica in vzgojiteljica sta večino ur skupaj,
 • učiteljica spremlja učence prva tri leta,
 • prvi dve leti šolanja so učenci opisno ocenjeni,
 • novi učni načrti so prilagojeni otrokom, starim 6 let,
 • dolžina ure v 1. razredu ni predpisana – prilagodi se otrokom,
 • v 1. razredu je 20 ur pouka tedensko,
 • učenci predpisane standarde znanj usvajajo z aktivnimi metodami dela.

Opisno ocenjevanje

Je oblika ocenjevanja predpisanih standardov znanj oziroma učnih ciljev. Učiteljica po izdelanih kriterijih z opisom oceni dosežek otroka, to je kvaliteto izkazovanja znanja, veščine, izdelka.

Otrok pri opisnih ocenah ni mogoče primerjati. Vsak otrok je posebnost zase in otrokovih dosežkov v tako ranem obdobju še ne kaže prikazovati v številkah.

Opisna ocena

Opisna ocena starše natančno obvesti o kakovosti in pomanjkljivosti otrokovega dela v šoli. V času od 1. do 2. razreda, ko so učenci ocenjeni opisno, lahko starši na govorilnih urah izvedo, kako otrok napreduje.

Učiteljica in vzgojiteljica bosta staršem predstavili napredek otroka. Na koncu šolskega leta bodo dobili starši izčrpno opisno oceno posameznih predmetov.

Jutranje varstvo

Šola organizira jutranje varstvo kot obliko razširjenega programa 9-letne osnovne šole, če se vanj vključi vsaj deset učencev. Jutranje varstvo se po navodilih Ministrstva za šolstvo in šport lahko začne največ dve uri pred pričetkom pouka, torej od 6.20 ure do pričetka pouka.

Podaljšano bivanje

Je oblika varstva takoj po končanem pouku in ga šola lahko organizira za učence od 1. do 5. razreda. Učenci v podaljšanem bivanju s pomočjo učiteljev pišejo domače naloge, se sprostijo, igrajo, ukvarjajo s športom in ustvarjalno preživljajo čas.

V času podaljšanega bivanja lahko imajo učenci tudi kosilo ali dodatno malico. Prične se po končanem pouku in traja do 16.05 ure.

Šolska prehrana

Za učence 1. razreda bo na željo staršev organiziran zajtrk. Ostala prehrana je organizirana tako kot za ostale učence – malica in kosilo.

Učbeniški sklad

Učenci se prijavijo za učbenike iz učbeniškega sklada vsako leto junija in pred koncem pouka prejmejo komplete učbenikov za naslednje šolsko leto.

Od 1. do 9. razreda bomo organizirali izposojo učbenikov preko učbeniškega sklada.

Varovanje otrok v cestnem prometu

Starši morajo po zakonu o varnosti v cestnem prometu s svojim zgledom in dejanji poučiti svoje otroke o varni udeležbi in sodelovanju v prometu.

Učenci 1. razreda oz. otroci, stari do 7 let, morajo imeti na poti v šolo in domov spremstvo starejše osebe. Spremljevalci smejo biti po zakonu tudi drugi otroci, stari od 10 do 14 let, če to s podpisom dovolijo starši prvošolčka.

Obvezno morajo nositi rumeno rutico.