Knjižnični red v šolski knjižnici

Poslanstvo šolske knjižnice

 • Knjižnica uporabnike seznanja z uporabo knjižnice, informacijskih virov ter jih informacijsko opismenjuje.
 • Navaja jih na knjižnično okolje, razvija pozitiven odnos do knjižnice in njenega gradiva s posebnim poudarkom na vzgoji za knjigo, motivacijo za branje in estetskem doživljanju ter jih navaja na vseživljenjsko učenje.
 • Daje informacije iz šolske zbirke podatkov, katalogov in iz vzajemne kataložne baze podatkov COBISS.
 • Daje v uporabo knjižnično gradivo iz knjižnice.
 • Izposoja knjižnično gradivo iz knjižnice.
 • Iz drugih knjižnic posreduje gradivo, ki ga sama nima.
 • Kadar gradiva ni mogoče izposoditi iz knjižnice, omogoča fotokopiranje za pripravo referatov in seminarskih nalog.
 • Vsem udeležencem vzgojno-izobraževalnega procesa nudi enake možnosti.

Članstvo

Člani šolske knjižnice so učenci in delavci šole. Učenci postanejo člani z vpisom v šolo, delavci pa z zaposlitvijo. Storitve šolske knjižnice so za uporabnike brezplačne.

Izkaznica

Izdamo jim člansko izkaznico. Članarine ni. Z njo si pridobijo pravico do storitev, ki jih ponuja knjižnica. Ob izgubi se nadomesti z novo. Izkaznica ni prenosljiva. Velja vsa leta šolanja in zaposlitve.

Čas odprtosti

Za uporabnike je knjižnica odprta po urniku, ki je obešen v vsaki učilnici in pred vhodom v knjižnico. V primeru opravičene odsotnosti knjižničarja je na vratih obvestilo.

Izposoja knjižničnega gradiva

Splošna navodila

Uporabnik si izposoja knjižnično gradivo le ob prisotnosti knjižničarja. Učenci si knjižnična gradiva izbirajo samostojno po principu prostega pristopa. Uporabnikom nudi pomoč knjižničarka s svetovanjem, iskanjem in nasveti.

Izposoja na dom

Na dom si izposojajo knjige, ki jih uporabljajo za domače branje, bralno značko in gradivo za pisanje referatov, raziskovalnih nalog,…Naenkrat si lahko uporabnik izposodi največ 5 knjig, razen 1. razred, ki si lahko izposodi le eno knjigo. Uporabnik izposojenega gradiva ne sme dajati sam novemu uporabniku. Pred koncem tekočega šolskega leta uporabniki vrnejo v knjižnico vso gradivo.

Prezenčna izposoja

Knjižno gradivo, ki si ga uporabniki ne morejo izposoditi na dom:

 • gradivo, ki je zaradi svojega formata ali vsebine namenjeno le čitalniški uporabi,
 • periodični tisk,
 • bibliografije, enciklopedije, leksikoni, slovarji in druga referenčna literatura.

Uporaba tega gradiva je možna v čitalnici.

Neknjižno gradivo, ki se ne izposoja na dom, predstavljajo: videokasete, avdiokasete, CD-romi, DVD-ji, CD-ji.

Omenjeno gradivo pa se lahko izposoja učiteljem za uporabo v razredu.

Izposojevalni roki

 • Rok za vračilo izposojenih knjig je štirinajst dni.
 • Za angleško bralno značko imajo učenci izposojeni največ dve knjigi hkrati.
 • Kdor ne upošteva roka za vračilo, si v tem času, dokler ne vrne izposojenih knjig, ne more izposoditi novih.
 • S hitrim in pravočasnim vračanjem omogočimo čim večim uporabnikom dostop do želene literature.

Odnos do knjižničnega gradiva

 • Uporabniki morajo skrbno ravnati s knjižničnim gradivom, opremo in napravami v knjižnici.
 • Uporabnik ob prevzemu knjižnično gradivo pregleda in opozori knjižničarja na morebitne poškodbe, sicer sam odgovarja za škodo.
 • Uporabnik je dolžan s knjižničnim gradivom ravnati skrbno, pazljivo in vestno, predvsem pa ga varovati pred poškodovanjem in uničenjem.
 • Poškodovano, namerno poškodovano ali izgubljeno knjižnično gradivo, ki ga je mogoče nadomestiti z novim, uporabnik nadomesti z enako enoto.
 • Za gradivo, ki ga ni mogoče nadomestiti z enako enoto ga uporabnik nadomesti z vsebinsko enakovrednim gradivom po dogovoru s knjižničarjem ali plača tržno ceno nove knjige.

Obnašanje v prostorih knjižnice

 • V knjižnici ohranjamo mir in študijsko vzdušje. Učenci upoštevajo moralna in etična pravila obnašanja.
 • V knjižnico ni dovoljeno prinašati stvari, ki bi motile uporabnike (nahrbtniki, bunde, dežniki, hrano, pijačo ...).
 • V knjižnici ne kričimo, ne skačemo, se ne skrivamo in lovimo, ne uporabljamo mobilnih telefonov.
 • Kadar v knjižnici iščemo informacije ali gradivo, to opravljamo tiho in ne motimo ostalih uporabnikov.
 • Gojimo prijazna besede, smo vljudni, tudi nasmeh nam ne škoduje.
 • Uporabniki šolske knjižnice upoštevajo KNJIŽNIČNI RED in se ravnajo po ustreznih navodilih šolskega knjižničarja. V primeru, da se uporabnik kljub opozorilu šolskega knjižničarja neprimerno vede, mora zapustiti knjižnico.
 • Če uporabnik ne upošteva knjižničnega reda, ga opozorimo z vzgojnimi ukrepi, ki veljajo na šoli.

Uporaba računalnikov

 • Raba računalnika je namenjena šolskemu delu in iskanju gradiva.
 • Prepovedana je uporaba spornih strani na internetu.
 • Vnašanje osebnih podatkov ni dovoljeno.
 • Prepovedano je brisanje in nameščanje novih programov.
 • Uporabnik, ki ne upošteva pravil, je najprej opozorjen; če jih krši večkrat, izgubi pravico do uporabe računalnika nekaj dni ali tudi več, po dogovoru s knjižničarjem. O tem je obveščen tudi razrednik.
Za prijetno razpoloženje v knjižnici se moramo potruditi vsi obiskovalci in uporabniki, saj bomo le tako deležni vsega koristnega, poučnega, prijetnega, skrivnostnega ... kar nam ponujajo naše prijateljice knjige in druga knjižnična gradiva.