Svetovalna služba v vrtcu

Svetovalna služba v vrtcu se vključuje v kompleksno reševanje pedagoških, psiholoških, socialnih in tudi organizacijskih vprašanj v vrtcu. Skupaj s starši, vzgojiteljicami, pomočnicami vzgojiteljic in vodstvom sodeluje pri načrtovanju, izvajanju in vrednotenju življenja in dela vrtca.

Prizadeva si za optimalni razvoj vsakega vključenega otroka ne glede na spol, socialno in kulturno poreklo, veroizpoved, narodno pripadnost ter telesno in duševno konstitucijo.

Sodeluje z vsemi udeleženci v vrtcu in po potrebi z ustreznimi zunanjimi ustanovami (Zavod za šolstvo, Center za sluh in govor, Center za socialno delo…) ter koordinira delo strokovne skupine, katere del je sama, za otroke s posebnimi potrebami. Sodeluje tudi pri odkrivanju, spremljanju in nudenju strokovne pomoči otrokom s posebnimi potrebami.

Staršem svetuje in jim pomaga:

*      ob vključitvi njihovega otroka v vrtec,

*      pri prehodu v osnovno šolo,

*      pri vzgoji in otrokovem razvoju,

*      pri odpravljanju otrokovih razvojnih, čustvenih in vedenjskih težav ter stisk (težave pri hranjenju, spanju, močenje postelje, nemirnost, nočne more in strahovi, samozadovoljevanje, agresivno vedenje…),

*      pri reševanje težav, ki jih ima otrok ob kritičnih situacijah v družini (rojstvo sorojencev, razveza, selitev družine, smrt…).

Svetovanje je lahko osebno, v obliki predavanj ali pedagoških delavnic; poteka na osnovi prostovoljnosti vsakega posameznega udeleženca, na osnovi zaupnosti podatkov, dogovora in vedno v dobrobit otroka.

Svetovalna delavka v vrtcu: Vesna Breznik, prof. ped. 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Comments