Knjižnica‎ > ‎

Navodilo za izdelavo pisnih nalog

NAVODILA ZA IZDELAVO PISNIH NALOG

1 KATERA POGLAVJA MORA VSEBOVATI SEMINARSKA NALOGA?

NASLOV - mora natančno označiti vsebino naloge.

AVTOR

KAZALA so za naslovno stranjo, vsaka na svoji strani.

KAZALO VSEBINE - je na začetku naloge takoj za naslovno stranjo.

KAZALO SLIK 

KAZALO GRAFIKONOV

KAZALO PREGLEDNIC

KAZALO PRILOG

UVOD - v njem lahko predstaviš temo, ki si jo izbral, in opišeš, kako je sestavljena. Napisan naj bo tako, da bo pri bralcu vzbudil zanimanje. Uvod je praviloma kratek.

GLAVNI DEL - v njem natančneje opiši temo. Ne prepisuj dobesedno iz knjig, saj bi s tem avtorjem ukradel avtorske pravice. Poglavja si morajo slediti v logičnem zaporedju in morajo biti oštevilčena. Vključiš lahko slike, tabele in grafikone, ki jih moraš ustrezno opremiti. 

ZAKLJUČEK - v njem lahko povzameš bistvene ugotovitve o problemu, ki si ga opisoval, in opišeš sklepe.

UPORABLJENA LITERATURA - seznam literature, ki si jo pri delu uporabljal, uredi po abesedi priimkov avtorjev. (UČENJE, 2002, str. 137)


2 OBLIKOVANJE PISNIH NALOG PO MEDNARODNIH STANDARDIH ISO

2.1 VELIKOST, PAPIR:

Velikost lista je A4 format, bel papir in črne črke. Velikost črk je 12, pisava Times New Roman.

2.2 ROBOVI:

 • Zgornji 25 mm,
 • Desni 25 mm,
 • Spodnji 25 mm,
 • Levi 30 mm.


2.3 RAZDALJA MED VRSTICAMI:
Tipkamo z razmakom ena in pol.


2.4 ŠTEVILČENJE STRANI:

Številčenje strani mora biti zaporedno z arabskimi številkami. Naslovna stran ni oštevilčena.


2.5 POUDAREK: 

Poudarimo POGLAVJA, PODPOGLAVJA, PODPOGLAVJA ter izraze, ki se nam zdijo pomembni.


2.6 ŠTEVILČENJE POGLAVIJ, PODPOGLAVIJ, SEKCIJ IN PODSEKCIJ:

Številčenje naj bo samo z arabskimi številkami, ločeno s piko.

 • Poglavja 1, 2, 3 VELIKE ČRKE KREPKO
 • Poglavja 1.1, 1.2, 1.3 VELIKE ČRKE NAVADNO
 • Poglavja 1.1.1, 1.1.2 male črke krepko
 • Poglavja 1.1.1.1, 1.1.1.2 male črke navadno


2.7 OPOMBE POD ČRTO:

Napišemo jo vedno brez presledka za ločilom, če je ločilo potrebno oziroma brez presledka za besedo, na katero se opomba nanaša. Pišemo jih z manjšimi črkami. Vse pripombe s tekoče strani se morajo končati na isti strani. Kot opombo lahko navajamo tudi bibliografske podatke.


2.8 SKLICEVANJE NA VIRE:

Citiramo javnosti dostopne vire. S popolnim bibliografskim opisom jih navedemo v seznamu virov in literature. Če nam dela ni uspelo dobiti v izvirniku, navedemo vir, od koder smo ga citirali.


2.9 PREGLEDNICE, GRAFI IN SLIKE

 • imeti morajo zaporedno številko in naslov
 • naslov pregldnice mora biti nad preglednico
 • naslov grafikona, slike ali fotografije pa pod njimi
 • preglednice, grafi, slike in fotografije oštevilčimo posebej s predponami: Preg., Graf, Sl. in Fot.
 • poleg naslova mora biti naveden vir (Priimek avtorja, leto, stran)

2.10 PRILOGE

Vsako prilogo označimo z veliko tiskano črko in ji dodamo naslov.

Primer: PRILOGA A: Primer pisanja naslovne strani. 

Priloge so na koncu naloge in niso oštevilčene. V besedilu pa moramo opozoriti nanje.

(NAVODILO)


3 ZNANSTVENI APARAT


Avtor pisne naloge mora upoštevati tudi avtorske pravice, zato nalogo ustrezno opremi s citati, opombami, bibliografijo, viri, referencami.

CITATI (navedki) - dobesedno navajanje  delov besedila ali besed nekoga.

PARAFRAZIRANJE - besede tujega avtorja razližimo oz. povemo s svojimi besedami.

OPOMBE - pripomorejo, da besedilo gladko teče.

Citiranje pomeni dobesedno navajanje besed ali stavkov iz pisnega dokumenta. V besedilu dobesedne navedke označimo z narekovaji in z navedbo avtorja citata. Za narekovaji navedemo bibliografske podatke v okroglem oklepaju (Priimek avtorja, leto izdaje, stran). Dobesedno citiramo, kar je novo ali pomembno. Citati naj bodo čim krajši in smiselno vključeni v besedilo in se morajo popolnoma ujemati z izvirnikom. Če je citat predolg, ga skrajšamo tako, da nepomembno izpustimo in manjkajoči del nadomestimo s tremi pikami v oglatem oklepaju [...]. 

(VODNIK, 1999, str. 140,141)


4 NAVAJANE VIROV OZ. PISANJE BIBLIOGRAFIJE

Ostaja več načinov navajanja virov, vendar je bistveno, da navedemo vse bibliografske elemente. Bibliografija je seznam vseh virov, ki smo jih uporabili pri pisanju naloge in jih navedemo na koncu naloge. Pri navajanju virov upoštevamo abecedni vrstni red.


4.1 MONOGRAFIJE

4.1.1 Monografije - en avtor

Avtor: Naslov dela. Izdaja. Kraj: Založba, letnica. (Zbirka, štetje).

Primer: 

ŠINK, J.: Pregled slovenske književnosti : priročnik za potovanje skozi književnost. 1. izd. Ljubljana: Rokus, 2006. (Kresnice : najpopularnejši literarni vodniki).

4.1.2 Monografije - dva ali trije avtorji

Dva ali trije avtorji: Naslov dela. Izdaja. Kraj: Založba, letnica. (Zbirka, štetje).

Primer:

JESENOVEC, A., LENARDIČ, J.: Časovna premica slovenske književnosti. Kamnik: Ico, 2005. (Zbirka Priročnik / Ico ; št. 23)

4.1.3 Monografije - več kot trije avtorji

NASLOV dela. Izdaja. Kraj: Založba, letnica. (Zbirka, štetje)

Primer:

UČENJE in poučevanje s knjižnico v osnovni šoli. Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za šolstvo, 2002. (Modeli poučevanja in učenja. Knjižnična dejavnost).


4.2 DELI PUBLIKACIJ: ČLANKI, REFERATI

4.2.1 Članki v monografiji, zborniku

Avtor: Naslov članka oz. prispevka. V publikaciji: Avtor: Naslov. Kraj: Založba, letnica. Strani.

Primer:

BERČIČ, B.: Knjižničarstvo. V: ENCIKLOPEDIJA Slovenije 5: Kari - Krei. Ljubljana: Mladinska knjiga, 1985. Str. 159-161.

4.2.2 Članki v serijski publikaciji - reviji

Avtor: Naslov članka. V publikaciji: Naslov revije. Letnik (leto) številka. Strani članka. 

Primer: 

MOSBRUKER, M.: Mladinska raziskovalno delo v šoli. V Didakta. 7(1997) 36/37. Str. 3-6.


4.3 ELEKTRONSKE PUBLIKACIJE, SPLETNE STRANI

Avtor: Naslov. Vrsta medija. Izdaja. Kraj izida. Založnik. Datum izida. Datum zadnjega popravljanja. Datum in čas citiranja (obvezno). Dostopnost na URL (obvezno)

Primer:

PREŠEREN, F.: Izbrana poezija dr. Franceta Prešerna. [elektronski vir]. 1996. [citirano 5. okt. 1998; 16:00].

Dostopno na URL-naslovu: http://www.educa.fmf.uni-lj.si/izodel/ponudba/1996/preseren/

(VODNIK, 1999, str. 140-146)


5 PRILOGE

5.1 NASLOVNA STRAN

 
 

 Naziv in kraj ustanove


NASLOV NALOGE

Vrsta naloge
Avtor:

Predmet: 

Mentor:


Kraj, datum

6 UPORABLJENA LITERATURA:

NAVODILO za izdelavo pisnih nalog po mednarodnih standardih ISO (interno gradivo).

UČENJE in poučevanje s knjižnico v osnovni šoli. Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za šolstvo, 2002. (Modeli poučevanja in učenja. Knjižnična dejavnost).

VODNIK za šolskega knjižničarja v osnovni in srednji šoli ter v domovih za učence. Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za šolstvo, 1999. (Modeli poučevanja in učenja. Knjižnična dejavnost).


Comments