Knjižnica

 Uraponedeljek
torek
sreda
četrtek
petek
 7.00-7.30 
 
 
 X
 7.30-8.15 
   
 8.20-9.05 
 
 
 
9.05-9.25(1.-5.)
9.05-9.15(6.-9)
 

 
 

9.25-10.10(1.-5.)
9.15-10.00(6.-9.)
 X 

10.10-10.20(1.-5.)
10.00-10.20(6.-9.)
 X
 
 
 X
 10.20-11.05
 
 
 11.10-11.55 
 

 X 
 12.00-12.45
X 

 
 X 
 12.45-13.05

 
 
 
13.05-13.50
13.50 - 14.30
PETEK - 14.00
 

X


X - knjižnica je za obiskovalce zaprta

ISKALNIK KNJIG (WINKNJ-OPAC)


Knjižničarka: Mihaela Ruhitel

Telefon: (02) 729 58 29 

Pomembne povezave:

-WinKnj-OPAC - Javno dostopen spletni katalog šolske knjižnice.

- COBISS

- dLib

- Društvo Bralna značka SlovenijeTone Pavček

Popotnik

 

Ko hodiš, pojdi zmeraj do konca.

 

Spomladi do rožne cvetlice,

poleti do zrele pšenice,

jeseni do polne police,

pozimi do snežne kraljice,

v knjigi do zadnje vrstice,

v življenju do prave resnice,

a v sebi - do rdečice

čez eno in drugo lice.

 

A če ne prideš ne prvič ne drugič

do krova in pravega kova,

poskusi

       vnovič

       in zopet

       in znova.

 

(PAVČEK, T: Majhnice in majnice : pesmi mnogih let za mnoge bralce = Budding songs, maying songs : poems of manyyears for many readres. 2. izd., 1. natis. Dob pri Domžalah: Miš, 2009.)


Bralna značka

Bralno značko sta leta 1960 na Osnovni šoli Prevalje osnovala pisatelj Leopold Suhodolčan in profesor Stanko Kotnik. Poimenovala sta jo po koroškem rojaku, pisatelju Prežihu Vorancu. Prve Prežihove bralne značke so bile podeljene maja 1961 na prevaljski osnovni šoli. Potem se je bralno tekmovanje razširilo na celotno slovensko ozemlje.

Bralna značka poteka med šolskim letom in sicer se začenja 17. septembra na dan zlatih knjig in dnevu rojstva in smrti pisatelja  Franceta Bevka ter zaključuje 2. aprila na mednarodni dan knjig za otroke in rojstnem dnevu danskega pravljičarja Hansa Christiana Andersena.

Za maskoto bralne značke so izbrali Ostržka, saj je Ostržka po neštetih dogodivščinah srečala pamet in si je v bližnji vasi za majhen denar kupil debelo knjigo in bral. Prav z branjem in učenjem pa se je iz lutke spremenil v pravega fanta.

Predsednica Bralne značke je dr. Dragica Haramija.


Talking Tom in Bralna značka


Povezava na kratki video za spodbujanje veselja do branja.


Projekt ELINET

V okviru projekta ELINET je bil kot eno izmed orodij za osveščanje ljudi v prizadevanju proti nepismenosti oz. slabi pismenosti narejen animiran film. Slovensko različico najdete na tej povezavi.


Oktober - Mednarodni mesec šolskih knjižnic - POVEZOVANJE SKUPNOSTI IN KULTUR

Učenci 4. in 5. razreda so prebrali pravljice različnih narodov, jih med seboj primerjali in narisali ilustracije. Ilustracije so bile razstavljene v šolski knjižnici.

Projekt "Rastem s knjigo - izvirno slovensko mladinsko leposlovno delo vsakemu sedmošolcu"


V tem šolskem letu nadaljujemo s projektom, kjer učenci 7. razreda obščejo Knjižnico Lenert, spoznajo njeno ureditev, sodelujejo pri bibliopedagoških urah ter prejmejo knjigo Mihe Mazzinija Zvezde vabijo.


Projekt "BRATI GORE"

V tem letu smo sodelovali v projektu "Brati gore" in brali alpsko literaturo ter pripravili razstavo knjig z alpsko tematiko.

 

NOČ KNJIGE 2018

 

25. aprila 2018 smo na naši šoli praznovali Noč knjige. Sodelovale so učenke 6. razreda. Zbrale smo se ob 18.00 uri v šolski knjižnici. Obeležile smo Cankarjevo leto. Prebrale smo slikanico Ivana Cankarja Pehar suhih hrušk ter slikanico Toneta Partljiča O Ivanu in Ani. Prebrali smo tudi njegov življenjepis iz knjige O Ivanu in Ani, kjer pisatelj omenja ljubezen med Ivanom Cankarjem in učiteljico Anico Lušin, ki je nekaj časa službovala v Benediktu.  Sledil je pogovor o obeh slikanicah.

Nadaljevali smo s knjigo Johna Lennona Imagine v prevodu Milana Dekleve Pomisli, ki jo je predlagala organizacija Amnesty International Slovenija z geslom Vsi se rodimo svobodni. V tem letu praznujemo tudi 70-letnico Splošne deklaracije človekovih pravic in miru. Pogovarjale smo se o vsebini pesmi ter spoznale 13 osnovnih pravic otrok iz knjige Lavre Bregar: Mala šola otrokovih pravic, ki jo je izdalo Društvo UNICEF Slovenija. Sledilo je likovno ustvarjanje, kjer so učenke izbrale določeno pravico otrok, jo zapisale na plakat ter likovno opremile. Plakat smo razstavili v šolski knjižnici. Naše srečanje je trajalo do 20.00 ure. Vse skupaj smo uživale ob branju, pogovoru in poustvarjanju.

 

Mihaela Ruhitel


  KNJIŽNIČNI RED V ŠOLSKI KNJIŽNICI

 

Poslanstvo šolske knjižnice

 • Knjižnica uporabnike seznanja z uporabo knjižnice, informacijskih virov ter jih informacijsko opismenjuje.
 • Navaja jih na knjižnično okolje, razvija pozitiven odnos do knjižnice in njenega gradiva s posebnim poudarkom na vzgoji za knjigo, motivacijo za branje in estetskem doživljanju ter jih navaja na vseživljenjsko učenje.
 • Daje informacije iz šolske zbirke podatkov, katalogov in iz vzajemne kataložne baze podatkov COBISS. SI.
 • Daje v uporabo knjižnično gradivo iz knjižnice.
 • Izposoja knjižnično gradivo iz knjižnice.
 • Iz drugih knjižnic posreduje gradivo, ki ga sama nima.
 • Kadar gradiva ni mogoče izposoditi iz knjižnice, omogoča fotokopiranje za pripravo referatov in seminarskih nalog.
 • Vsem udeležencem vzgojno-izobraževalnega procesa nudi enake možnosti.

Članstvo

Člani šolske knjižnice so učenci in delavci šole. Učenci postanejo člani z vpisom v šolo, delavci pa z zaposlitvijo. Storitve šolske knjižnice so za uporabnike brezplačne.

Izkaznica

Izdamo jim člansko izkaznico. Članarine ni. Z njo si pridobijo pravico do storitev, ki jih ponuja knjižnica. Ob izgubi se nadomesti z novo. Izkaznica ni prenosljiva. Velja vsa leta šolanja in zaposlitve.

Čas odprtosti

Za uporabnike je knjižnica odprta po urniku, ki je obešen v vsaki učilnici in pred vhodom v knjižnico. V primeru opravičene odsotnosti knjižničarja je na vratih obvestilo.

Izposoja knjižničnega gradiva

 • Splošna navodila

Uporabnik si izposoja knjižnično gradivo le ob prisotnosti knjižničarja. Učenci si knjižnična gradiva izbirajo samostojno po principu prostega pristopa. Uporabnikom nudi pomoč knjižničarka s svetovanjem, iskanjem in nasveti.

 • Izposoja na dom

Na dom si izposojajo knjige, ki jih uporabljajo za domače branje, bralno značko in gradivo za pisanje referatov, raziskovalnih nalog,…Naenkrat si lahko uporabnik izposodi največ 5 knjig, razen 1. razred, ki si lahko izposodi le eno knjigo. Uporabnik izposojenega gradiva ne sme dajati sam novemu uporabniku. Pred koncem tekočega šolskega leta uporabniki vrnejo v knjižnico vso gradivo.

 • Prezenčna izposoja

Knjižno gradivo, ki si ga uporabniki ne morejo izposoditi na dom:

-          gradivo, ki je zaradi svojega formata ali vsebine namenjeno le čitalniški uporabi,

-          periodični tisk,

-          bibliografije, enciklopedije, leksikoni, slovarji in druga referenčna literatura.

Uporaba tega gradiva je možna v čitalnici.

Neknjižno gradivo, ki se ne izposoja na dom, predstavljajo: videokasete, avdiokasete, CD-romi, DVD-ji, CD-ji.

Omenjeno gradivo pa se lahko izposoja učiteljem za uporabo v razredu.

 • Izposojevalni roki

- Rok za vračilo izposojenih knjig je štirinajst dni.

- Za angleško bralno značko imajo učenci izposojeni največ dve knjigi hkrati.

- Kdor ne upošteva roka za vračilo, si v tem času, dokler ne vrne izposojenih knjig, ne more izposoditi novih.

- S hitrim in pravočasnim vračanjem omogočimo čim večim uporabnikom dostop do želene literature.

Odnos do knjižničnega gradiva

- Uporabniki morajo skrbno ravnati s knjižničnim gradivom, opremo in napravami v knjižnici.

- Uporabnik ob prevzemu knjižnično gradivo pregleda in opozori knjižničarja na morebitne poškodbe, sicer sam odgovarja za škodo.

– Uporabnik je dolžan s knjižničnim gradivom ravnati skrbno, pazljivo in vestno, predvsem pa ga varovati pred poškodovanjem in uničenjem.

- Poškodovano, namerno poškodovano ali izgubljeno knjižnično gradivo, ki ga je mogoče nadomestiti z novim, uporabnik nadomesti z enako enoto.

- Za gradivo, ki ga ni mogoče nadomestiti z enako enoto ga uporabnik nadomesti z vsebinsko enakovrednim gradivom po dogovoru s knjižničarjem ali plača tržno ceno nove knjige.

 Obnašanje v prostorih knjižnice

- V knjižnici ohranjamo mir in študijsko vzdušje. Učenci upoštevajo moralna in etična pravila obnašanja.

- V knjižnico ni dovoljeno prinašati stvari, ki bi motile uporabnike (nahrbtniki, bunde, dežniki, hrano, pijačo,…).

- V knjižnici ne kričimo, ne skačemo, se ne skrivamo in lovimo, ne uporabljamo mobilnih telefonov.  

- Kadar v knjižnici iščemo informacije ali gradivo, to opravljamo tiho in ne motimo ostalih uporabnikov.

- Gojimo prijazna besede, smo vljudni, tudi nasmeh nam ne škoduje.

-Uporabniki šolske knjižnice upoštevajo KNJIŽNIČNI RED in se ravnajo po ustreznih navodilih šolskega knjižničarja. V primeru, da se uporabnik kljub opozorilu šolskega knjižničarja neprimerno vede, mora zapustiti knjižnico.

- Če uporabnik ne upošteva knjižničnega reda, ga opozorimo z vzgojnimi ukrepi, ki veljajo na šoli.

Uporaba računalnikov

- Raba računalnika je namenjena šolskemu delu in iskanju gradiva.

- Prepovedana je uporaba spornih strani na internetu.

- Vnašanje osebnih podatkov ni dovoljeno.

- Prepovedano je brisanje in nameščanje novih programov.

- Uporabnik, ki ne upošteva pravil, je najprej opozorjen; če jih krši večkrat, izgubi pravico do uporabe računalnika nekaj dni ali tudi več, po dogovoru s knjižničarjem. O tem je obveščen tudi razrednik.

 

Za prijetno razpoloženje v knjižnici se moramo potruditi vsi obiskovalci in uporabniki, saj bomo le tako deležni vsega koristnega, poučnega, prijetnega, skrivnostnega, …, kar nam ponujajo naše prijateljice knjige in druga knjižnična gradiva.

 

 

 


 

 
Comments