Katalog informacij javnega značaja

INFORMACIJE JAVNEGA ZNAČAJA

V skladu z Zakonom o dostopu do informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 51/2006, v nadaljnjem besedilu ZDIJZ) in Uredbo o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 76/2005, v nadaljnjem besedilu uredba) je Osnovna šola Benedikt na spletnih straneh objavila Katalog informacij javnega značaja Osnovne šole Benedikt.

Katalog vsebuje osnovne podatke o šoli, o informacijah javnega značaja in o načinu dostopa do informacij javnega značaja. Katalog predstavlja kazalo informacij javnega značaja in ponuja direktne spletne povezave do elektronsko dostopnih informacij in dokumentov, organizacijsko strukturo šole in podatke o kontaktnih osebah, t. j. uradnih osebah, pristojnih za posredovanje informacij javnega značaja.

1. Osnovni podatki o katalogu

Naziv zavoda:

OSNOVNA  ŠOLA  BENEDIKT

Šolska ulica 2, 2234 Benedikt

Odgovorna uradna oseba:

Aljoša Bradač, mag. posl. ved

aljosa.bradac@guest.arnes.si

Tel.:02 729 58 22 

Datum prve objave kataloga:

28. 09. 2008

Datum zadnje spremembe:


24. 10. 2017

Katalog je dostopen na spletnem naslovu:

 http://www.os-benedikt.si/

 

2. Splošni podatki o zavodu in informacijah javnega značaja s katerimi razpolaga

2.a Organigram in podatki o organizaciji zavoda

Kratek opis delovnega področja zavoda:

osnovnošolsko izobraževanje

Seznam vseh notranjih organizacijskih enot

OSNOVNA  ŠOLA  BENEDIKT

Šolska ulica 2, 2234 Benedikt

 

Vrtec Benedikt

Šolska ulica 4, 2234 Benedikt 

Organigram zavoda

 

2.c Kontaktni podatki uradne osebe (oseb), pristojnih za posredovanje informacij

Pristojna oseba:

 Aljoša Bradač, mag. posl. ved

2.d Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov Evropskih skupnosti z delovnega področja organa (preko državnega, lokalnega oziroma evropskega registra predpisov)

Notranji predpisi

 • Akt o ustanovitvi
 • Pravilnik o dodeljevanju socialne pomoči
 • Pravilnik o statusu učenca

Državni predpisi

Predpisi EU

 • Na našem področju ni predpisov, ki bi bili regulirani s strani EU.

2.e Seznam predlogov predpisov (preko državnega oziroma lokalnega registra predpisov)

Predlogi predpisov

 • V postopku ni nobenega predloga predpisov.

2.f Seznam strateških in programskih dokumentov po vsebinskih sklopih

Seznam strateških in programskih dokumentov

 • Letni delovni načrt 
 • Učbeniški sklad

2.g Seznam vrst upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov

Vrste postopkov, ki jih vodi organ

 • Prijavno-sprejemni postopek za vpis v prvi razred
 • Odločanje o pritožbah na dajanje informacij javnega značaja
 • Postopki priznavanja tujega izobraževanja.

2.h Seznam javnih evidenc, s katerimi organ upravlja

Seznam evidenc

 • Jih ni.

2.i Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov

Seznam zbirk

Popis nepremičnin in premoženjskega stanja zavoda (v pripravi)

2.j Najpomembnejši vsebinski sklopi drugih informacij javnega značaja oziroma seznam posameznih dokumentov

Sklopi informacij - sledijo razčlenjenemu opisu delovnega področja organa

 • Objave že posredovanih informacij javnega značaja
 • Urniki oddelkov za šolsko leto
 • Šolski koledar 
 • Učbeniški sklad

 

3. Opis načina dostopa do drugih informacij javnega značaja

Opis dostopa do posameznih sklopov informacij:

Večina informacij je dostopna prek spleta na šolski strani http://www.os-benedikt.si ob vsakem času.

Informacije so v pisni obliki dostopne v delovnem času na sedežu šole.

 

4. Seznam najpogosteje zahtevanih informacij javnega značaja

Seznam najpogosteje zahtevanih informacij oziroma tematskih sklopov.

 

 • Publikacija šole 
 • Šolski koledar za šolsko leto. 
 • Letni delovni načrt 

 

 Povezave na področju vzgoje in izobraževanja 

Domače

Mednarodne

 Povezave na področju športa

Povezave na področju državnih organov

Druge povezave

 • Sindikat vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije (SVIZ) - www.sviz.si
 • Gospodarska zbornica Slovenije - www.gzs.si
 • Obrtna zbornica - www.ozs.si
 • Akademska in raziskovalna mreža Slovenije (ARNES) - www.arnes.si
 • COBISS - Kooperativni online bibliografski sistem in servisi - cobiss.izum.si
 • SICRIS - Informacijski sistem o raziskovalni dejavnosti v Sloveniji - sicris.izum.si/

 Iskalniki

Comments